Vítá Vás
Základní škola
a
Mateřská škola
Skočice
Více informací

Aktuality

Aktuální termíny, akce, novinky.

11.03.2020

Uzavření ZŠ a MŠ

Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se zavírají základní školy od středy 11. 3. 2020 do odvolání, tzn. zavírá se ZŠ, ŠD a ŠJ. Od 19. 3. 2020 je také uzavřena do odvolání Mateřská škola Skočice.

07.05.2020

Otevření školy

Od 25. 5. 2020 bude otevřena Základní škola a mateřská škola Skočice. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy, v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020. Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin. Od 13. 5. 2020 budou zveřejněny ve vývěsce školy informace o organizaci vzdělávacích aktivit, o organizaci předškolního vzdělávání, o provozu školy a o hygienických opatřeních.

12.05.2020

Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se koná 12. května 2020 v době od 15.00 hodin do 16.30 hodin ve třídě MŠ Skočice. Rodiče (zákonní zástupci) dítěte přinesou s sebou svůj průkaz totožnosti, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, evidenční list a doloží řádné očkování dítěte (čestné prohlášení k očkování). Tiskopisy je možné si vyzvednout v MŠ každé pondělí od 27. 4. 2020 v době od 8 hodin do 12 hodin nebo ve středu 29. 4. 2020 od 10 hodin do 13.30 hodin v ZŠ. Případně v jiný termín po telefonické domluvě: MŠ – 705 115 496 ZŠ – 705 108 094

Základní škola

Základní informace o škole, organizace školy, součásti školy.

Organizace školy

Ročník Počet žáků
1. ročník 3
2. ročník 5
3. ročník 6
4. ročník 9
5. ročník 5
Pozice Jméno a přímení
Ředitelka Mgr. Jaroslava Zadražilová
Učitelky Mgr. Hana Pechová
Mgr. Markéta Šobrová
Vychovatelka Mgr. Markéta Šobrová
Účetní, admin. pracovnice ŠJ Šárka Bradová
Kuchařky Šárka Bradová
Zdeňka Beranová
Školnice Zdeňka Beranová

Součásti školy

Základní škola

Poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Mateřská škola

Zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Školní družina

Poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Školní jídelna

Zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy

Mateřská škola

Základní informace o mateřské škole, organizace školy atd.

Základní informace o škole

Mateřská škola Skočice je jednotřídní, navštěvuje ji 24 dětí ve věku 3 - 6 let.

Organizace dne

Čas Aktivity
6:30-8:00 příchody dětí
6:30-8:30 spontánní, hravé, skupinové a individuální činnosti
8:30-9:00 hygiena, svačina
9:00-9:45t dopolední vzdělávací činnos
9:45-11:30 pobyt venku /dle počasí/
11:30-12:00 hygiena, oběd
12:00-14:30 příprava na odpočinek, spánek, klidný program
14:30-14:45 hygiena, odpolední svačina
14:45-16:00 spontánní a skupinové hry dětí

Příchody a odchody

Děti přicházejí do MŠ od 6.30 do 8.00 hodin. Po obědě se děti mohou vyzvedávat od 12,00 do 12,30 hodin, odpoledne od 14.30 hodin nebo individuálně po předchozí domluvě.

Nepřítomnost dětí je třeba oznámit telefonicky nebo osobně. První den nemoci lze oběd odebrat do jídlonosičů. Příchod či odchod v jinou než obvyklou dobu je možný po předchozí domluvě s učitelkou.

Do mateřské školy mohou zákonní zástupci přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce, např. kašel, rýmu, průjem, zvracení, vši apod. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a mohou přenášet infekci na zdravé děti. Pokud předáváte dítě se zjevnými příznaky nemoci, porušujete tím školní řád a učitelky mají právo dítě do MŠ nepřijmout.

Učitelky MŠ

Jindřiška Schejbalová
Marie Radová

Příprava na docházku do MŠ

Adaptaci mohou rodiče svému dítěti velmi usnadnit dobrou přípravou na docházku do MŠ. Málokterý rodič si uvědomí, že v MŠ je dítě jedním z mnoha, mezi které učitelka dělí svoji pozornost a v řadě situací je dítě odkázáno již samo na sebe. Umí se Vaše dítě obsloužit a samostatně se najíst? Umí si po sobě uklidit ze stolu? Umí se samo obléknout a obout? Umí si uklidit své oblečení a boty? Umí uklízet své hračky? Všechny tyto nároky budou na dítě v MŠ kladeny od prvního dne docházky. Pomozte svému dítěti a pečlivě jej veďte k samostatnosti a sebeobsluze včas, tj. před zahájením docházky do MŠ.

Fotografie

Fotografie školy a školních akcí.

Fotoalbum

Dokumenty

Soubory a dokumenty ke stažení.

Název Popis Nahráno
p_z_i Povinně zveřejňované informace 05.07.2018
rad_ms Školní řád MŠ 09.10.2019
rad_zs Školní řád ZŠ 09.10.2019
rad_sd Vnitřní řád ŠD 09.10.2019
vz_2019 Výroční zpráva 2019 09.10.2019
svr_2021-2022_schvaleny ZŠ a MŠ Skočice - SVR 2021 - 2022 - schválený 13.12.2019
rozpocet_2020_schvaleny ZŠ a MŠ Skočice - rozpočet 2020 - schválený 13.12.2019

Kontakt

Kontaktní údaje

Základní škola a Mateřská škola SkočiceIZO
75005671 650014596
Adresa
Skočice 98
334 01 Přeštice
Česká republika
Emailová adresa Telefoní číslo
zsskocice@seznam.cz + 420 705 108 094 ZŠ
+ 420 705 115 496 MŠ
+ 420 705 107 386 ŠD
Zřizovatel
město Přeštice